Ο ρόλος των πολιτών, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.